پرسیدید واقعا شهر هرت کجاست؟

– شهر هرت جايي است که رنگهاي رنگين کمان
مکروهند و رنگ سياه مستحب.

– شهر هرت جايي است که اول ازدواج مي کنند
بعد همديگر رو مي شناسن.

– شهر هرت جايي است که بهشتش زير پاي
مادراني است که حقي از زندگي و فرزند و همسر
ندارند..

– شهر هرت جايي است که درختها علل اصلي
ترافيک اند و بريده مي شوند تا ماشينها
راحت تر برانند.

– شهر هرت جايي است که کودکان زاده مي شوند
تا عقده هاي پدرها و مادرهاشان را درمان
کنند.

– شهر هرت جايي است که شوهر ها انگشتر الماس
براي زنانشان مي خرند اما حوصله 5 دقيقه قدم
زدن را با همسران ندارند.

– شهر هرت جايي است که با ميلياردها پول بعد
از ماهها فقط مي توان براي مردم مصيبت
ديده، چند چادر برپا کرد…

– شهر هرت جايي است که خنده نشان از جلف بودن
را دارد.

– شهر هرت جايي است که مردم سوار تاکسي مي شن
زود برسن سر کار تا کار کنن وپول تاکسيشونو
در بيارن.

– شهر هرت جاييه که نصف مردمش زير خط فقرن
اما سريال هاي تلويزيوني رو توي کاخها مي
سازن.

– شهر هرت جايي است که گريه محترم و خنده
محکومه…

– شهر هرت جايي است که وطن هرگز مفهومي
نداره و باعث ننگه پس ميرويم ترکيه و دوبي و
اروپا و آمريکا و ……….. را آباد ميکنيم..

– شهر هرت جايي است که هرگز آنچه را بلدي
نبايد به ديگري بياموزي.

– شهر هرت جايي است که وقتي مي ري مدرسه
کيفتو مي گردن مبادا آينه داشته باشي.

– شهر هرت جايي است که دوست داشتن و دوست
داشته شدن احمقانه، ابلهانه و … است.

– شهر هرت جايي است که توي فرودگاه برادر و
پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه ….

– شهر هرت جايي است که وقتي از دختر مي پرسن
مي خواي با اين آقا زندگي کني مي گه: نمي
دونم هر چي بابام بگه.

– شهر هرت جايي است که وقتي مي خواي ازدواج
کني 500 نفر رو دعوت مي کني و شام ميدي تا برن
و از بدي و زشتي و نفهمي و بي کلاسي تو کلي
حرف بزنن..

– شهر هرت جايي است كه هر روز توي خيابون
شاهد توهين به مادرها و دخترها هستي ولي
كاري ازدستت برنمياد.

– شهر هرت جايي است كه مردمش پولشان را توی
چاه میریزن و دعا میکنن که خدا آنها را از
فقر نجات بده….

– شهر هرت جایی است که به بعضی از بیسوادها
میگن پروفسور.

– شهر هرت جایی است که ساق پا پیدا و موی سر
پوشیده است!!!!!!!!!

– شهر هرت جایی است که در آن دلال و دزد به
مهندس و دکتر فخر میفروشند.

– شهر هرت جایی است که مردگان مقدسند و از
زنده ها محترمترند.

شهر هرت جايي است كه ………… .

خدايا اين شهر چقدر به نظرم آشناست

خواهش میکنم اگر این شهر هرت یافتید بمن
اطلاع دهید.