سورنا واسقی موفقیت یک جوان ایرانی

سورنا واثقی با وجود ناتوانی جسمی، یکی از نویسندگان پرفروش در آمریکا است و از یکی از دانشگاههای معتبر این کشور فارغ التحصیل شده است.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.