تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

این تمبری است که در سال ۱۹۶۹ در هندوستان، و به مناسبت ارجداشت کوروش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی اش چاپ شده است.