اسم کشور ایران و مونث است

امام جمعه قم: علت آنکه اجنبی ها چشمداشت به خاک اسلامی ما دارند، اینست که اسم کشور ‘ایران’ و مونث است، این اسم باعث تحریک اجنبی ها و فکر تجاوز به کشور را بمغز خود راه میدهند، ولی اگر اسم کشورمان ‘قدرت’ و یا ‘ذوالفقار’ بود، فکر تجاوز حتی بخیالشان هم نمیرسید

gom

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.