مرحوم دهخدا: در روزنامه صور اسرافیل

….ميگويند مردى در حرم امام رضا اختيار إدرارش را إز دست داد و در صحن او شاشيد. مردم خشمگين شدند به سمت او هجوم برده و خواستند كه او را بكشند. مرد كه هوش و فراستى داشت فرياد زد كه اى مردم من شاش بند بودم و امام رضا مرا شفا داد. به يك باره مردم شاش او را بعنوان تبرك به سر وصورت خود ماليدند !!!!!!

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.