فیلم تعرض دیپلمات ایرانی به دختران برزیلی در استخر


صاعقه امام زمان به این دیپلمات برخورد کرد و این دیپلمات تبدیل به دلفین شد! البته وزترت خارجه جمهوری اسلامی و سفارت رژیم در برزیل اعلام کردند که زیر آبی رفتن شخصیت سوم دیپلماتیک جمهوری اسلامی در برزیل برای لمس عورت دختران ۹ تا ۱۵ ساله در استخر مختلط، تنها یک سو تفاهم فرهنگی بوده است، اما گویا امام زمان توجه نکرد و صاعقه مربوطه را ارسال داشت تا این دیپلمات دلفین شود! بماند که وقتی دلفین هم شد باز هم با عورت دخترها ور می رفت