فیلم تعرض دیپلمات ایرانی به دختران برزیلی در استخر


صاعقه امام زمان به این دیپلمات برخورد کرد و این دیپلمات تبدیل به دلفین شد! البته وزترت خارجه جمهوری اسلامی و سفارت رژیم در برزیل اعلام کردند که زیر آبی رفتن شخصیت سوم دیپلماتیک جمهوری اسلامی در برزیل برای لمس عورت دختران ۹ تا ۱۵ ساله در استخر مختلط، تنها یک سو تفاهم فرهنگی بوده است، اما گویا امام زمان توجه نکرد و صاعقه مربوطه را ارسال داشت تا این دیپلمات دلفین شود! بماند که وقتی دلفین هم شد باز هم با عورت دخترها ور می رفت

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

One Response to فیلم تعرض دیپلمات ایرانی به دختران برزیلی در استخر

  1. 1Cb says:

    hi very good page i will definaely come back and see once again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.