بانک مرکزی رژیم: وضعیت اقتصادی کشور عادی نیست

رادیو فرانسه: محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار اعتراف کرده است که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجۀ تحریم های بین المللی غیرعادی شده و … Read More