Tag: Apathy

ویروس کشنده بی‌ تفاوتی ,خاموشی، صفر و پوچی . یا ایرانیان عضو حزب باد

در مورد غر زدن و بی‌ تفاوتی بیشترما ایرانیان نه همه ، MASTER، به نکاتی اشاره کرده ا‌ند که من فکر کردم بهتر است به جای دو سه خط در جواب روشن تر و با شرح بیشتری ایشان و همه

زمانی برای غر زدن و ویروس کشنده بی‌ تفاوتی، وارونه فهمی، و نفهمی

The Iranian Virus. Apathy, indifference, Disengagement,  and  lack of Courage. در هزار و یک  حرف، در ۱۶ ژانویه    Persian Fairy , مینویسد  که – سی‌ و دو سال است که ایرانیان همه جای دنیا سعی‌ میکنند تصویری متمدن و. . .