Tag: American Iranians

Iranians, In Buffalo, New York. In Iran, and Everywhere Else. ایرانی‌ ها در بافالو و همه جا .

چند وقت پیش نامه ای از یک دوست قدیمی‌ داشتم ، نامه ای صمیمی‌ و تفکر بر انگیز . نوشته  بود که مدتی است از دور متوجه کارهای من است ، یکی‌ دو تا نوشته درفضای مجازی، در اینجا و