Tag: Allah Akbar

من کافرم: «الله اصغر، رحمت بر آمریکا»

آدينه، 13 آبان ماه 1390 برابر با 2011 Friday 04 November پس از گذشت 33 سال، هنوز یک شعار در برگزاری مراسم نمازگزاری های جماعت در روزهای جمعه و دیگر خطبه خوانی های رسمی بوسیله سران نظام، نقش محوری بازی