Tag: Ajam Khezaan

Ajam Khezaan (KORDI/ Rap/ London!)

همان تور که میدانی‌ کرد‌ها از ما د‌ها هستند و ایرانیان واقعی (اصیل) را همین کرد‌ها تشکیل میدهند مخصوصاً کرد هایی که در ارمنستان زندگی‌ میکنند! ساز دودوک یک ساز ارمنی است که از طریق نخجوان وارد موسیقی آذر بایجان