Tag: گنجی

طلب دلیل برای وحی ملفوظ

گفتاری در باب وحی-قسمت اول اشاره: این متن در بیش از دو سال پیش به مناسبتی نگاشته شده اما انتشار نیافته است. اکنون که آن را با ویرایش جدید و با افزیش برخی توضیحات ضروری منتشر می کنم، برای سهولت در