Tag: کسروی

ذات پنداری دراندیشه های کسروی و نگاه او به زنان و حقوق آن ها

  می گویند،«تاریخ یک متن خنثی نیست، سرشار از مبادلات قدرت است. حتی در تاریخ به یادگار مانده از فریدون آدمیت می‌بینیم که انباشت تاریخی زنان به طور کلی حذف شده است.» اگر بپذیریم که از مفهوم روشنفکری در ایران

بهایی‌گری”؛ جستاری در دیگرستیزی”

  کسروی در جوانی ردای روحانیت از تن بیرون کرد و جامۀ نو پوشید ولی به گواهی آثارش تا فرجام خونین زندگی از جزم اندیشی فقیهانه نرست. دگراندیش ستیزی، خشونت زبانی و دگرباش هراسی او سیمایی از معممی ناروادار ترسیم