Tag: محمود

داش محمود محله را قرق کرد!

بعضا، زد و خورد و بگیر و ببند در درون حلقه ی حاکمیت را پیوسته جدی تلقی کرده اند. شاید بآن دلخوشی که نظام ولایت از درون بگسلد و از هم گسیخته شود. طرح سوال از رئیس جمهور بیش از