Tag: متنی زیبا

متنی زیبا از نشریه دانشجویان شریف

آنها که می‌روند وطن‌فروش نیستند. آن‌هایی که می‌مانند عقب مانده نیستند.