Tag: لوموند

روزنامه فرانسوی از یک دانشمند ایرانی مخفی پرده برمی دارد

روزنامه فرانسوی لوموند در شماره روز چهارشنبه 1-2-2012 در گزارشی مفصل به بررسی زندگی مخفیانه یکی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی بنام محسن فکری زاده پرداخته است. لوموند می نویسد این دانشمند 50 ساله یکی از مهمترين دانشمندان ایران به