Tag: فرخزاد

شاهين نجفي براي فرخزاد ميخواند “آوازه خوان در خون”

نامه ای به روسپی ، نوشته فریدون فرخزاد

تعجب کردی!؟… میدانم در کسوت مردان آبرومند، اندیشیدن به تو رسم، و گفتن از تو ننگ است! اما میخواهم برایت بنویسم . شنیده ام، تن می فروشی، برای لقمه نان!