Tag: فاحشه

فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛

فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛ آنان که در شهر نان قسمت می کردند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که خود لنگ هم آغوشی ماندند، او را به تکه نانی بخرند .