Tag: صمد آقا

صمد آقا و عکس آقا در ماه

چه شد که میلیون ها صمد فکلی و غیر فکلی ایران را در بست و بدون سوال تحویل نماینده و عوامل جنگ و جنون و جهالت، و رسم و رسوم قرون وسطأی دادند؟ آیا جنایت و وطن فروشی پوزش طلبان