سوال و جواب فني از پسر و پدر

! فکر می کنم این قطعه از کتاب “آسمون و ریسمون” نوشته ایرج پزشکزاد نویسنده کتاب معروف دائی جان ناپلئون” باشد: از بابا پرسيدم بچه چه جوری مياد توی شکم … Read More