Tag: ریاضی

پیرامون علم ریاضی

حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، روز گذشته در سخنانی پیرامون علم ریاضی گفته است: “ریاضی اگر موجب نزدیكی انسان به خدا شود می‌توان آن را یك موضوع علمی دانست و گرنه یك توهم بیش نیست