Tag: روز جهانی زن

پیام بانو سیمین بهبهانی مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن

Girls 9th Birthday and a License to Rape

درست یک روز پس از روز جهانی زن، یعنی در روز 9 مارس، جمهوری اسلامی در لندن برای دختربچگان 9 ساله جشن تکلیف برگزار کرده و یکی از کانالهای تلویزیونی رژیم نیز بخش هایی از آن را پخش کرده است.