A SEPERATION WON THE OSCARS جدایی نادر از سیمین در اسکار تاریخ ساز شد

فیلم جدایی نادر از سیمین جایزه بهترین فیلم زبان غیر انگلیسی اسکار را از آن خود
کرد. اصغر فرهادی جایزه خود را از ساندرا بولاک دریافت کرد.