Girls 9th Birthday and a License to Rape

درست یک روز پس از روز جهانی زن، یعنی در روز 9 مارس، جمهوری اسلامی در لندن برای دختربچگان 9 ساله جشن تکلیف
برگزار کرده و یکی از کانالهای تلویزیونی رژیم نیز بخش هایی از آن را پخش کرده است. در این ویدئوی کوتاه بخشی از این مراسم را می بینید.در اسلام دختران بعد از 9 سالگی بالغ محسوب می شوند و می توانند شوهر داده شوند. آنان در جشن تکلیف با وظایف زن در اسلام آشنا می شوند. این وظایف شامل هر گونه خدمات جنسی به شوهر، آشپزی و خانه داری و بچه داری، پوشش اسلامی، و از همه مهمتر تمکین به مرد، سکوت در برابر بی عدالتی علیه زن و پذیرش آن است. در دنیای متمدن امروزی ازدواج و ارتباط جنسی با دختربچگان و دختران نوجوان، بچه بازی محسوب می شود و مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار می گیرد، ولی اینها با وقاحت جشن تکلیف برای کودکان 9 ساله برگزار می کنند و آنان را برای بردگی جنسی آماده می سازند,