Attn: MBA Students, Management School Professors, and USDOC

برای یک اقتصاد و بازار سالم و پر رونق استادان ، دانش جویان، و مسئولین امور تولیدی و بازر گانی بنا‌ بر گفته پیام بر اسلام بایستی برای پرورش و توزیع هر چه بیشتر گاو، بز، گوسفند، از نوع نر یا ماده، و شتر تلاش کنند و اشتغال را در این زمینه که نبض اقتصاد است با تعلیم و تربیت افراد متخصص با لا ببرند.