عکس دوران سربازی

عکس دوران سربازی جنتی هم کشف شد
طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته توسط تاریخ شناسان ایرانی

احمد جنتی

تحصیلات نظامی خود را در سنی نامعلوم در ارتش
کورش بزرگ به عنوان سرباز صفر به طور جدی آغاز کرد