یک انگشت در سوراخ، یا مشگل اساسی فوتبال در ایران

 

یک انگشت را در یک سوراخ می‌کنید و سوراخ را گشاد تر میکنید، آخه آقاجون این GAY  هستش ، درمانش کنید