یک انگشت در سوراخ، یا مشگل اساسی فوتبال در ایران

 

یک انگشت را در یک سوراخ می‌کنید و سوراخ را گشاد تر میکنید، آخه آقاجون این GAY  هستش ، درمانش کنید


Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.