گریه کن – سروده شاعر آزاده ملی ایران عارف قزوینی، در سوگ شهادت کلنل تفی خان پسیان، با صدای گیسو شا کری

One thought on “گریه کن – سروده شاعر آزاده ملی ایران عارف قزوینی، در سوگ شهادت کلنل تفی خان پسیان، با صدای گیسو شا کری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *