چهارشنبه سوری ۲۰۱۲ در قلب شهر استکهلم سوئد.


چهارشنبه سوری ۲۰۱۲ در قلب شهر استکهلم سوئد. جشنی تمام ایرانی که تمامی مردم سوئد را صرف نظر از ملیت، مذهب، رنگ ونژاد در برگرفت.
Eldfesten 2012 en Iransk tradition som välkomnar alla oavsett etnisk bakgrund, religion och nationalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *