چندتا جوك

بهترين لب وبهترين سينه كدومه؟!
بهترين لب لب درياست،بهترين سينه هم سينه قبرستونه. برو ازخدابترس! فكركردى ماازاوناشيم! اين تسبيح من كو؟!

مرد ه میره معافی بگیره میگن مشكلت چیه؟ میگه پوستم كوتاهه! میگن دلیل نمیشه. شب اول تاصبح تو آسایشگاه میگوزه مییرنش پیش فرمانده بهش میگن چته؟ میگه من كه گفتم پوستم كوتاهه پلكامو كه میبندم درز كونم وا میشه

مرد باید از بیرون که اومد یه نعره بزنه که چهارستون خونه بلرزه وبا ابروهای درهم کشیده یه مشت بکوبه به دیوار و بگه: زززززززززززززززززن مگه نگفتم ظرفارو خودم میشورم فداتشم؟

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.