و پس از سی‌ سال هنوزهم قلم مطبوعا ت شکسته میشود، مجلات تعطیل میشود، و چوبه های دار در میدان های بزرگ بر پا میشود .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *