نیوتن گفت اول کنش بعد واکنش

شیخ تخم الدین بیض ابادی میفرماید
داشتن دو چیز درزیر لحاف جایز نیست:
صبر ایوب
آلت معیوب
هیچ فکر کردی اگه زنها آلت داشتن یه کون سالم واسه مردا نمیذاشتن
نیشتو باز نکن پاشو دو رکعت نماز شکر بخون…..!!!
نیوتن گفت اول کنش بعد واکنش
اصفهانیه گفت:غلطس.اول واکونش بعد بوکونش
یه جوری میگن ازدواج سنت پیامبره که انگار قبل از پیامبر مردم با قلمه زدن تکثیر میشدن
 
Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.