معصومیت تمام حیوانات

 


او درچشمانش معصومیت تمام حیوانات را داشت و
با نگاهش به من التماس می کرد.
انگار که فریادی از بی عدالتی را در درون من به خروش آورده بود که قابل توصیف نبود:
مثل کسی که برای اثبات بی گناهیش دعا میکند تا حکم اعدامش متوقف شود.
… احساس کردم که بدترین آشغال دنیا هستم!

اینا حرفای این گاوبازه که ظلم و ستم گاوبازی را درک کرد و و الان خودش به یک مبارز بر ضد گاوبازی مبدل شده.
به امید بیداری همه انسان ها

By: دوستداران حیوانات