مریم نمازی دهن کجی به پرچم جمهوری اسلامی یا توهین به ایران و ایرانی!

tohin

 

 

در چند سال اخیر روز جهانی زن در 8 مارس شاهد برهنه شدند زنان بسیار از کشورهای مختلف بابت اعتراض به جامعه مرد سالار و موازین اسلامیست، در میان زنان برهنه نقش زنان ایرانی به وضوح دیده میشود که به دیدگاه نگارنده نوشتار فرق برهنگی زنان ایرانی با کشورهای دیگر زمین تا آسمان است، زیرا:

زنانی که در روز 8 مارس برهنه شدند عموما زنان پناهجو هستند که به هر دری میزنند تا اقامتشان را دریافت نمایند، و جریانات چپ به ویژه حزب کمونیسم کارگری مشوق چنین پناهجویانی میباشد، و جالب اینجاست کمتر دیده شده زنان کمونیست ایرانی که دارای اقامت هستند دست به این نوع اعتراض در روز زن بزنند، اما امسال در شهر پاریس خانوم «مریم نمازی» از حزب کمونیست کارگری با شمایلی عجیب برهنه شدند و پرچم منحوس جمهوری اسلامی را به عنوان لنگی دور خود پیچیده بودند و وسط پرچم را که نشان الله اسلامیست را پاره نموده و واژن پر از پشم خویش را به نمایش عموم قرار دادند.

omiddana.

 

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.