مریم طوسی دختر قهرمان ایرانی

maryam

 دختر قهرمان ایرانی 
همانقدر که شرکت کردی و دویدی ، من اشک شوق برایت ریختم. تو شاید به چشم مسئولین بی مسئولیت نیامده باشی ، اما همه هموطنان به دیده تشویق به تو نگریستند!  فیلم دویدنت به سرعت در اینترنت پخش شد، و لحظه قهرمانی تو برای همیشه در یاد ما ثبت شد! ایران دخت سر زمین من، مریم!
Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.