ما ایرونیا

ما ایرونیا وقتی میخوایم از کسی تعریف کنیم::
عجب نقاشیه نکبت…
چه دست فرمونی داره توله سگ…
چقد خوب میخونه بد مصب…
چه گیتاری میزنه ناکس…
استاد کامپیوتره لامصب…
عجب گلی زد بی وجدان…
بی شرف خیلی کارش درسته…
دوستت دارم دیوونه…

اما وقتی میخوایم به کسی فحش بدیم::
برو شازده…
چی میگی مهندس…
آخه آدم حسابی…
دکتر برو دکتر…
چطوری آی کیو؟…
به به! استاد معظم…
کجایی با مرام؟…

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.