قوىترین آدم جهان

قوىترین آدم جهان اونی نیست که دویست و پنجاه کیلورو یه ضرب بزنه. قوىترین آدم جهان زنيه که با وجود نامردیها،مزاحمتهای اطرافیان، زورگویی و ترس، هنوز تو این جامعه درس میخونه، رانندگی میکنه، کار میکنه، عاشق میشه،اعتمادمیکنه، مادرمیشه و به بچه اش یاد میده انسان باشه. .

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.