فرمانده لباس شخصی ها در ایران: محمود جان کجا میروی!

پس از اعتصاب بازاریان در تهران در روز چهارشنبه هفته گذشته، دراعتراض به نوسانات نرخ ارز و وضعیت نابسامان اقتصادی درکشور روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران نوشت:«در ناکار آمدی دولت تردیدی وجود ندارد.»

MEHR
نوشتۀ دلبر توکلی

Leave a Reply

Your email address will not be published.