صدور فتوای کفر علیه نجیب محفوظ

فتوای کفر
در مزمت جهل و جزم اندیشی

نجیب محفوظ نویسنده شهیر معاصر مصری (۱۹۱۱ء۲۰۰۶) و برنده جایزه نوبل ادبی (۱۹۸۸) ……. پس از صدور فتوای کفر علیه او توسط یکی از مفتیان افراطی مصری، در سال ۱۹۹۴ یکی از جوانان “غیور و متعصب” چاقوی خود را در سینه نویسنده ۸۳ ساله فرو کرد. محفوظ از این سوءقصد جان سالم به در برد اما دو سال طول کشید تا بار دیگر توانست قلم به دست گیرد.
محمد سلماوی، نویسنده مصری، پس از ماجرا با آن جوان گفت‌ وگو کرد و از او پرسید: “چرا به نجیب محفوظ حمله کردی؟”
مرد جوان جواب داد: چون او کافر است.
سلماوی پرسید: مطمئن هستی؟ مگر از او چیزی خوانده‌ای؟
و پسر جواب داده بود
پناه بر خدا! من خوشبختانه سواد ندارم تا این کفریات را بخوانم.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.