شوهر

.
در عجبم از رفتار این زنان ،
که از خدای به این بزرگی
فقط ” یک شوهر” می‌خواهند
و از شوهر به آن درماندگی
” همه دنیا را”

” شکسپیر”

Leave a Reply

Your email address will not be published.