…..شعر روز

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب شرف از گنبد گردون بستاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بيدار کنيدش که بسي خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خويش به منزل برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند
از ابن یمین

اما چنين است امروز….

آنکس که بداند و بداند که بداند
بايد برود غازبه بصحرا بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برود خويش به گوري بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتي و پول خر خويش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند
برپست رياست ابدالدهر بماند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *