!!!!!زنگ تفریح

از طرف میپرسن :
نماز میخونی ؟
میگه :عادت ندارم.
روزه میگیری؟
میگه : طاقت ندارم.
زن صیغه میگیری ؟
میگه :آره بابا اونقدرها هم کافر نیستم!!!!!!!