زندگی، با همه ی خوب وبدش ، یک سفر است

زندگی با همه ی خوب و بدش یک سفر است
هرکه ویزاش فقط چند شبی معتبر است

یک خیابان و گذرگاهِ توقف ممنوع
تند باید برود هرکه در آن رهگذر است
مطلقا تا ته خط دور زدن ممکن نیست
اشتباهی بروی گم شدن و درد سر است !
زیر سنگینی این بار که بر دوشت هست
حاصلت آرتروز گردن و دیسک کمر است
توی این راه به هر کس که رسیدم دیدم
بد تر از من غمکی دارد و کلا ًپکر است
مشکل خویش برِ پیر مغان بردم دوش
گفته بودند که او روشن و صاحب نظر است
خنده ای کرد و بفرمود کجا آمده ای
من خودم مشکلم ازهر که بگی بیشتر است
درِ میخانه ببستند و پلمپش کردند
درِ تزویر و ریا باز تر از هرچه در است
مشکلی بد تر از این مشکل هشیاری نیست
ای خوش آن کس که به کل از همه جا بی خبر است
گفتم این شاخصه ها ،ذوق مرا خشکانید
! گفت امروزه فقط پول پرستی هنر است
پول معیار و ملاک همه ی ارزش هاست
هرکسی در حد و اندازه ی پولش بشر است
گفتم ای پیربده جامی و سرحالم کن
گفت ،برخیز برو،
محتسب این دور و بر است !!

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.