-رضا – کهنه سربازایران

هـنگـامی کـــه مـن آمــــدم :
میرزا کوچک خان در گیلان اعلام خودمختاری جمهوری سوسیالیستی گیلان کرده بود.
در مازندران مرکزی امیرموید سوادکوهی قدرت داشت و تهران را تهدید میکرد. مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفة ترکمن بود.
شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی و ایل شادلو بود
آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکوئی بود
غرب ارومیه و کردستان در دست برای خود ساخته بود و مردم را غارت میکرد.
آذربایجان در دست ایل شاهسون است، همدان در دست عشایر کرد است.
در جنوب بلوچ ها خود گردان بودند.دوست‌محمدخان سرکرده بلوچ‌ها سکه به نام خودش می‌زد
ایرانیان برای رفتن به خوزستان خودمختار میبایست ویزا دریافت کنند. و امیر آنجا سالها بود به تهران مالیات نمی‌داد
ترکمن ها راه های خراسان را غارت میکردند
مناطق مرکزی ایران محل جولان یاقیان و لر های شورشی بود. قحطی و مالاریا و کچلی و تراخم بیداد میکر،
خزانه مملکت نـتنها خالی که برایم وام‌های پرداخت نشده قاجار به اروپایی‌ها باقی مانده بود
شمال کشور دست روس ها بود. و جنوب کشور بطور کامل دست انگلیس ها بود.
انگلیسی ها اسکناس ایران را چاپ میکردند و از دولت ایران حـقِ تـوحـش! (کاپیتولاسیون) میگرفتند.
و هـنگـامـی کـــه مـن مـی‌رفـــتم
ایران دارای بانک ملی و سپه ، ارتش نوین(نیروی دریایی/هوایی/زمینی) ، رادیو ، دادگستری ، مدرسه، قانون مدنی ، راه آهن سراسری ، صنایع ، فرهنگستان ، ژاندارمری ، دانشسرای عالی، دانشگاه ،خبرگزاری پارس’ ثبت اسناد و احوال ، بیمه ، موزه ، فدراسیون فوتبال و .. تقویم لغو شد و گاهنمای ایرانی به ماه های اوستایی رسمی شد.
تمام امتیازات کشورهای بیگانه در ایران لغو شده بود. زنان وارد اجتماع شده بودند .. مردان از پوشش متحدالشکل و مدرن بهره برده بودند و دارای شناسنامه شدند و سوادآموزی اجباری شد. عشایر اسکان داده شده ، خانسالاری برافتاده بود
و تمام اینها و بسیاری خدمات دیگر مانندِ احیای اماکن باستانی و ملی تنها در مدت 16 سال و بدون بودجه نفت بـه انجام رساندم. و برای پادشاه بعدی خزانه ای
ثروت باقی گذاشتم و موزه جواهراتی تاسیس کردم که امروز بزرگترین گنجینه جواهرات دنیاست که در گینتس ثبت شده و پشتی‌بانِ چاپ اسکناسِ امروزتان است
حال شما به من می‌گویید بی‌سوادِ قلدر !؟ بسیار خوب من بی‌سواد و قلدر بودم شما روشنفکرانِ دانشگاه رفته برای ایـران چـه کردید؟
-رضا – کهنه سربازایران

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.