رئیس جمهور باید

رئیس جمهور باید: عارف باشد، روحانی باشد؛ مردجلیلی باشد، غرضی نداشته باشد، عادل باشد، ولایتی باشد، حالت رضایی هم داشته باشد؛ کمی قالیبافی هم بلد باشد

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.