دین علم ، معرفت و دانش. عقرب آلت تناسلی‌ معاویه را گزید حاصلش شد یزید


آخرین دین، دینی که همه دین ها را کامل کرد. دینی که علم و معرفت انسانی را به آسمان هفتم رساند. دینی که سکس و شهوت و آلت تناسلی زن و مرد یکی‌ از ستون های اصلی‌ آن است. چند ایه، در قران، چند حدیث و روایت در این کیش سکس و شهوت در رابطه با سکس و آمیزش و راه و روش و قوانین آن هست؟ صد ها ؟ هزاران؟ از حل المسائل امام سیزدهم گرفت تااصول کافی‌ و حضرت مستطاب ملاّ محمد باقر مجلسی، معلم و پدر روحانی امام سیزدهم.