دکتر، مهندس، پرفسور، استاد، و البته رهبر. جنگ تیتر و عنوان در جامعه توخالی ها.

رادیو فرانسه: در روزنامه لیبراسیون، ژان پیرپرن، کارشناس امور ایران دراین روزنامه یک گراش مفصل دارد درمورد کش و واکش های دورن رژیم اسلامی، به سخنی دیگر میان دوجناح آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد.
ژان پیرپرن، می نویسد، نشانه هائی وجود دارد که می توان گفت که نظام اسلامی دراساس آن درحال دگرگونی است. نویسنده لیبراسیون می نویسد: هرچند هم که ظاهراً می تواند به شوخی شبیه باشد، ولی تیتر”دکترا” درایران است که امروزه با دلیل یا بدون دلیل مقامات دولتی مانند احمدی نژاد و معاون وی رحیمی داده می شود. لازم به یادآوری است که اکثرمقامات حکومتی ازرئیس مجلس و رئیس جمهوری فرمانده سابق سپاه پاسداران دارای تیتردکترا هستند ویا به آنها اطلاق می شود.
ژان پیرپرن می نویسد : این درست آن چیزی است که درجمهوری اسلامی اصلاً جایگاهی نداشت، زیرا ازهمان اول آیت الله خمینی با مخالفت با این تیترها گفته بود که این اطلاق ها روش غربی است و به درد مرفهین بی درد می خورد و برازنده خدمتگذاران مستضفین نیست.
ژان پیرپرن می نویسد: واقعیت این است که جنگ تیتر درایران امروز شوخی بردارنیست. اطلاق درجه دکترا، پروفسور، مهندس و غیربا قدرت درسلسله مراتب حکومت انداخته می شود.
لیبراسیون می نویسد: نبرد میان خامنه ای و احمدی نژاد زمانی به اوج خود رسید که احمدی نژاد دستوربرکناری وزیراطلاع مورد اعتماد رهبرجمهوری اسلامی را صادرکرد و برای آیت الله خامنه ای زیانباربود که دویست هزارسند موجود دروزارت اطلاعات که برخی ازآنها به خارج کردن پول و سپرده های مجتبی خامنه ای دربانک های خارجی مربوط می شد.
ژای پیرپرن می نویسد: اکنون دنباله این جنگ تا انتخابات دوم ماه مارس آینده امتداد یافته است. به این ترتیب است که احمدی نژاد و جناح طرفدارمی مایلند به هرترتیبی شده اکثریت مجلس آینده را دراختیاربگیرند.