دعاي آخر سال

خدایا به ما خوشنامی کورش
دلسوزی داریوش
انصاف انوشیروان
قدرت شاه عباس
لیاقت امیرکبیر
وطن پرستی مصدق
ثروت رفسنجانی
منش خاتمی
عمر جنتی
پر روِيي احمدی نژاد

عطا بفرما

Leave a Reply

Your email address will not be published.