خبر تائید نشده :سلاح های پايگاه بسيج صادقيه در دست مردم

article picture
آژانس ايران خبر :بنا بر خبرهاي دريافتي شب گذشته جوانان يك پايگاه بسيج را درصادقيه به آتش كشيدند . جوانان به داخل پايگاه رفته وچند اسلحه خارج كردند ، بنا بر اين خبر سلاح هاي خارج شده هم اكنون در دست مردم و جوانان است ، بهمين خاطر به تمامي پايگاههاي بسيج دستور آماده باش داده اند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *