*جرا مردها نباید مشاور ازدواج باشند؟***

 مشاور عزیز
امیدوارم بتوانید به من کمک کنید. چند روز پیش من از خانه خارج شدم تا به سر
کارم بروم. هنوز از خانه دور نشده بودم که ماشینم خراب شد و مجبور شدم تا خانه
پیاده برگردم. وقتی وارد خانه شدم نتوانستم آنچه را می بینم باور کنم. دختر
همسایه توی بغل شوهرم بود!
من 32 ساله هستم، شوهرم 34 ساله است و دختر همسایه فقط 19 سال دارد. ما 10
سال است که ازدواج کرده ایم. شوهرم اعتراف کرد که از شش ماه پیش با دختر
همسایه رابطه دارد.
مشاور عزیز. من نگران و دل شکسته هستم و شدیداً به کمک شما نیاز دارم. لطفاً
به من کمک کنید.
ارادتمند، شیلا

پاسخ مشاور: 
شیلای عزیز
من درد شما را می فهمم. خراب شدن ماشین مشکل بزرگی است. با توجه به آنچه که
توضیح دادی، احتمال می دهم مشکل از موتور باشد. لوله های بنزین را چک کن که
آشغال تویشان گیر نکرده باشد. اگر تمیز هستند، شاید پمپ بنزین اشکال پیدا کرده
باشد. اگر آن هم نبود باید انژکتور را چک کنی. امیدوارم توانسته باشم به تو
کمک کنم.
ارادتمند، مشاور

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *